Friday, May 11, 2012

Đại Hội 5 Nha Kỹ Thuật / Washington D.C.

Toán Quốc Quân Kỳ Nha Kỹ Thuật
Hợp Ca Chiến Sĩ Vô Danh và Happy Birthday Nha Kỹ Thuật
Bóng Ma Biên Giới
Ông Bà Trung Tướng Singlaub former Commander MACV-SOG  cắt bánh Sinh Nhật NKT
Anh Chị Trưởng Ban Tổ Chức Trung Úy Trần Nhung Nguyên
Nha Kỹ Thuật và đơn vị bạn Nhảy Dù VNCH


Thiếu Úy Lê Văn Hậu ngâm thơ và thổi sáo
Phương Hồng Quế ký lưu niệm
Toán Nghi Lễ
Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại / SPVDH/NKT
Hợp Ca Chiến Sĩ Vô DanhTrung Úy Trần Nhung Nguyên
Đại Úy Viên và Đại Úy Huynh
Trung Vịt bầu. Trưởng Toán Trương Giỏi, Hoàng Hồng và Đoàn MạnhHợp Ca trên đường phố D.C.
Đại Úy Trương Hữu Thục và Thiếu Úy Lê Văn Hậu Đoàn 72
Trung Tá Văn và Thiếu Úy Hậu trưởng Toán 723

No comments:

Post a Comment